Konkurs Fotograficzny 2012 – Regulamin

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Klub MazdaSpeed.
 2. Konkursowi przewodniczy Jury reprezentowane przez użytkowników forum: Widzewianka_TMPaweł.
 3. W konkursie udział może wziąć każda osoba zarejestrowana na forum, z wyjątkiem Jury.
 4. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku sporów i reklamacji dotyczących przebiegu konkursu stroną rozstrzygającą jest Jury.

Przebieg konkursu

 1. Uczestnicy biorą udział w konkursie poprzez nadsyłanie prac w postaci fotografii na adres konkurs@mazdaspeed.pl
 2. Tematem prac konkursowych są pojazdy marki Mazda.
 3. Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się w pięciu turach, w terminach:
  • Tura I – od 18 do 24 lutego 2012 r.
  • Tura II – od 1 do 7 kwietnia 2012 r.
  • Tura III – od 1 do 7 czerwca 2012 r.
  • Tura IV – od 1 do 7 sierpnia 2012 r.
  • Tura V – od 1 do 7 października 2012 r.
 4. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia jednego zdjęcia w danej turze.
 5. Zdjęcie raz zgłoszone w konkursie nie może zostać zgłoszone ponownie.
 6. Udział w konkursie jest potwierdzany przez organizatora konkursu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia pracy.
 7. Jurorzy mają prawo odrzucić zdjęcia nie nadające się do publikacji.
 8. Ustalenie wyników każdej tury odbywa się poprzez głosowanie w ankiecie na forum klubowym.
 9. Ankieta rozpoczyna się w ciągu 72 godzin od zakończenia tury, której dotyczy i trwa 14 dni.
 10. W ankiecie udział biorą wszyscy zarejestrowani użytkownicy forum, oddając w danej turze do 3 głosów na wybrane zdjęcia.

Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są upominki ufundowane przez Klub MazdaSpeed oraz Mazda Motor Poland.
 2. W każdej turze konkursu nagrodzonymi laureatami zostają 3 osoby, których zdjęcia otrzymają najwyższą ilość głosów w ankietach.
 3. W przypadku uzyskania identycznej ilości głosów przez kilka osób, co uniemożliwiłoby określenie trójosobowej listy nagrodzonych laureatów, decyzja o przyznaniu nagród oraz ich ilości należy do Jury.
 4. Nagrodzeni uczestnicy konkursu zobowiązują się w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników do przesłania na adres organizatora wiadomości zawierającej niezbędne dane do doręczenia nagrody. 
 5. W przypadku niemożności doręczenia nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do nagrody.
 6. Organizator nie wymienia nagród na ich ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny.

Wymagania i odpowiedzialność

 1. Kadr oraz kompozycja zgłaszanych zdjęć są dowolne, jednakże ze względu na „Konkurs dodatkowy” preferowany jest układ poziomy oraz przestrzeń zachowana wokół fotografowanego obiektu, pozwalająca na dopasowanie zdjęcia do formatu kalendarza.
 2. Zgłaszane zdjęcia powinny być wysokiej rozdzielczości (minimum 4 megapiksele), zapisane w możliwie najwyższej jakości, bez naniesionych dodatkowych elementów graficznych w postaci podpisów, ramek i innych.
 3. Nazwa zgłaszanego pliku powinna pokrywać się z nazwą użytkownika zarejestrowaną przez Uczestnika na forum – tzw. nickiem.
 4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem nieograniczonej czasowo, bezpłatnej i niewyłącznej licencji do wykorzystania i reprodukcji nadesłanego zdjęcia w materiałach elektronicznych i drukowanych wydawanych przez Klub MazdaSpeed.
 5. Uczestnik konkursu przez zgłoszenie pracy oświadcza, że posiada wszelkie prawa, szczególnie autorskie prawa majątkowe do dysponowania zgłaszaną pracą oraz ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.

Konkurs Dodatkowy

 1. Po zakończeniu ostatniej tury Konkursu Fotograficznego, Organizator przeprowadzi Konkurs Dodatkowy, którego celem będzie wyłonienie zdjęć, które znajdą się w kalendarzu klubowym na rok następny.
 2. Zdjęcia do kalendarza zostaną wybrane poprzez głosowanie w ankiecie na forum klubowym.
 3. Każdy zarejestrowany uczestnik forum będzie mógł oddać do 12 głosów na wybrane zdjęcia.
 4. Głosowanie w Konkursie Dodatkowym odbędzie się nad najlepszymi pracami zgłoszonymi do poszczególnych tur Konkursu Fotograficznego.
 5. O ilości zdjęć wybranych do ankiety zadecyduje Jury.
 6. Jury zastrzega sobie prawo do interpretowania wyników ankiety i ostatecznego doboru zdjęć do kalendarza, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań technicznych dotyczących projektu kalendarza oraz zróżnicowaniem pojazdów, których zdjęcia zostaną w nim umieszczone.
 7. Autorzy, których zdjęcia zostaną umieszczone w kalendarzu w celu ilustracji poszczególnych miesięcy, zostaną nagrodzeni kalendarzami powstałymi w wyniku przeprowadzonego konkursu.
 8. Nagrodzeni uczestnicy Konkursu Dodatkowego w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników prześlą na adres organizatora wiadomość zawierającą niezbędne dane do doręczenia nagrody. 
 9. W przypadku niemożności doręczenia nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata, straci on prawo do nagrody.
 10. Organizator nie wymienia nagród na ich ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny.