MazdaSpeed Cup 2019 (regulamin)

Dział poświęcony klubowemu pucharowi MazdaSpeed Cup.

Postprzez Paweł » 1 lut 2018, 00:46

MS CUP 2019 .png


REGULAMIN MAZDASPEED CUP 2019

1. Ustalenia ogólne

1.1. Organizatorem imprez jest Klub MazdaSpeed.
1.2. Poszczególne eliminacje są ujęte w cykl MazdaSpeed Cup.
1.3. Rundy MazdaSpeed Cup są imprezami zamkniętymi, skierowanymi do uczestników zlotów
Klubu MazdaSpeed, klubowiczów, forumowiczów.
1.4. Rundy MazdaSpeed Cup rozgrywane są w oparciu o następujące przepisy:
1.4.1. niniejszy Regulamin MazdaSpeed Cup,
1.4.2. komunikaty i decyzje osób funkcyjnych do poszczególnych rund cyklu.
1.5. Oficjalna strona internetowa pucharu MazdaSpeed Cup:
http://www.mazdaspeed.pl/klub/mazdaspeed-cup/informacje
1.6. Przewiduje się następujące formy rywalizacji:
1.6.1. przejazdy na 1/4 mili,
1.6.2. próby czasowe na wyznaczonym torze.
1.7. Obowiązkiem organizatora jest:
1.7.1. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem rozgrywek.
1.7.2. Prowadzenie klasyfikacji bieżącej i klasyfikacji rocznej uczestników
MazdaSpeed Cup.
1.7.3. Organizacja ceremonii zakończenia sezonu oraz wręczenia nagród.
1.7.4. Udostępnienie na oficjalnej stronie internetowej MazdaSpeed Cup formularza
zgłoszeniowego do pobrania przez uczestników.
1.7.5. Publikacja aktualnej listy zgłoszeń.
1.8. Organizator kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo imprez, współzawodnictwo fair-play,
integrację społeczności Klubu MazdaSpeed oraz dobrą zabawę.

2. Kalendarz imprez

2.1. Daty i miejsca poszczególnych rund określa Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kalendarza imprez podczas trwania sezonu.

3. Uczestnicy

3.1. Uczestnikami eliminacji zostają osoby, które w ustalonym przez Organizatora czasie dokonają
zapisów na udział w imprezie, wniosą opłaty wpisowe pokrywające koszty organizacji imprezy
oraz wyrażą zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
3.2. Do każdego uczestnika pucharu przypisany jest jeden pojazd, identyfikowany na podstawie
numeru rejestracyjnego i/lub numeru VIN.
3.3. Start różnymi pojazdami jest rozumiany jako niezależne uczestnictwo.
3.4. Załoga pojazdu składa się z Kierowcy, a w przypadku prób torowych może zostać uzupełniona
o Pilota.
3.5. Dopuszcza się start więcej niż jednego Kierowcy jednym pojazdem, na zasadzie odrębnego
uczestnictwa.
3.6. Każdy Kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy kategorii B.
3.7. Kierowca i Pilot biorący udział w imprezie zobowiązani są do jazdy w zapiętych pasach
bezpieczeństwa.
3.8. Uczestnictwo Kierowcy w odprawie na początku każdej z imprez jest obowiązkowe, podlega
rejestracji przez Organizatora i jest warunkiem dopuszczenia do startu.
3.9. Zgłoszenie udziału uczestnika poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz
przekazanie go Organizatorom lub nadesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej za
pośrednictwem serwisu internetowego wskazanego przez Organizatora jest jednoznaczne ze
zobowiązaniem Uczestnika do udziału w imprezie oraz do uiszczenia opłaty wpisowego w
terminie wyznaczonym przez Organizatora.
3.10. W przypadku rezygnacji Uczestnika, zgłoszonej do 7 dni przed wyznaczonym terminem
rozpoczęcia imprezy, wpisowe podlega zwrotowi w wysokości 50%. Rezygnacje późniejsze nie
uprawniają do zwrotu wpisowego.
3.11. Wypełnienie i podpisanie zgłoszenia oznacza zobowiązanie załogi do uczestnictwa w imprezie
na własną odpowiedzialność i zrzeczenie się wszelkich ewentualnych roszczeń w stosunku do
Organizatora.

4. Pojazdy dopuszczone

4.1. Do udziału w eliminacjach dopuszczone są pojazdy spełniające wymagania Klas, określone w
punktach 5 i 6.
4.2. Samochody biorące udział w eliminacjach muszą posiadać ważne ubezpieczenie OC oraz
aktualne badanie techniczne.
4.3. Samochody Uczestników muszą być oznakowane materiałami informacyjnymi i ewentualnie
reklamowymi dostarczonymi przez Organizatora.
4.4. Samochody zgłoszone do eliminacji przechodzą Badanie Kontrolne, którego celem jest
ustalenie, czy samochód jest zgodny z regulaminem MS CUP wraz z jego załącznikami.
Negatywny wynik badania jest jednoznaczny z niedopuszczeniem pojazdu do eliminacji.
4.5. Samochód przedstawiony do badania kontrolnego musi być czysty na zewnątrz i wewnątrz.
Kierowca obowiązany jest przedstawić wszystkie obowiązujące dokumenty – prawo jazdy
kategorii B, dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi, ubezpieczeniem OC.
4.6. Badanie Kontrolne przeprowadzają Kontrolerzy w czasie i miejscu określonym przez
organizatora i przedstawionym uczestnikom podczas odprawy. Organizator może zarządzić
dodatkowe badania kontrolne w czasie trwania imprezy oraz końcowe badanie kontrolne po
imprezie.
4.7. Badanie prowadzone jest zgodnie z formularzem zamieszczonym na odwrocie karty
zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do każdej rundy.

5. Klasy dla eliminacji w sprincie na 1/4 mili

5.1. Kamikaze: silniki wolnossące i doładowane z zapłonem samoczynnym, dowolna pojemność skokowa.
Ronin: silniki wolnossące z zapłonem iskrowym, do 1800 cm3.
Bushi: silniki wolnossące z zapłonem iskrowym, od 1801 cm3 do 2300 cm3.
Samurai: silniki wolnossące z zapłonem iskrowym, od 2301 cm3.
Shogun: silniki z każdym typem doładowania z zapłonem iskrowym, dowolna pojemność skokowa.
Outlaw: wszystkie samochody innych marek niż Mazda, Autozam, Efini i Eunos, klasa gościnna nie wliczona do punktacji pucharu MazdaSpeed Cup.
5.2. W przypadku samochodów z silnikiem Wankla, przyjmowana jest podwojona pojemność
obliczeniowa.

6. Klasy dla prób zręcznościowych i torowych

6.1. Ebisu: silniki wolnossące z zapłonem iskrowym, wolnossące i doładowane z zapłonem samoczynnym, do 1800 cm3.
Nakayama: silniki wolnossące z zapłonem iskrowym, wolnossące i doładowane z zapłonem samoczynnym, od 1801 cm3 do 2300 cm3.
Suzuka: silniki wolnossące z zapłonem iskrowym, wolnossące i doładowane z zapłonem samoczynnym,
od 2301 cm3.
Tsukuba: silniki z każdym typem doładowania z zapłonem iskrowym, dowolna pojemność skokowa.
Outlaw: wszystkie samochody innych marek niż Mazda, Autozam, Efini i Eunos,
klasa gościnna nie wliczona do punktacji pucharu MazdaSpeed Cup.
6.2. W przypadku samochodów z silnikiem Wankla, przyjmowana jest podwojona pojemność
obliczeniowa.
6.3. Samochody z napędem na tylną oś klasyfikowane będą w klasie o jeden stopień wyższej.

7. Punktacja i klasyfikacja końcowa

7.1. Punktacja dla sprintu na 1/4 mili (w każdej klasie).
miejsce: I II III IV V
punkty: 10 8 6 3 1
7.2. Punktacja dla prób zręcznościowych i torowych (w każdej klasie).
miejsce: I II III IV V VI VII VIII IX ≥ X
punkty: 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1
7.3. Punktacja stosowana jest tylko dla załóg, które ukończyły zawody. W przypadku nieukończenia
eliminacji, liczba punktów przypisanych dla danej rundy wynosi 0.
7.4. W MazdaSpeed Cup prowadzone będą następujące końcowe klasyfikacje roczne:
7.4.1. indywidualna generalna.
7.5. Klasyfikacja końcowa pucharu ustalana jest na podstawie sumy punktów zdobytych przez
Uczestnika podczas wszystkich eliminacji pucharu.
7.6. Wszystkie eliminacje wliczają się do klasyfikacji końcowej.
7.7. W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwóch lub więcej kierowców,
dla ustalenia, który z nich zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu, zostaną zastosowane
następujące kryteria:
7.7.1. zwycięzcą zostaje kierowca, który zajął większą ilość lepszych miejsc,
7.7.2. drugim kryterium decydującym o kolejności jest większa ilość startów w eliminacjach
w danym sezonie (liczą się również eliminacje nieukończone).
7.7.3. jeśli i ta zasada nie okaże się rozstrzygająca, przyzna się tytuły ex aequo.
7.8. Za uczestnictwo we wszystkich eliminacjach w danym sezonie przyznawany jest Uczestnikowi
dodatkowy punkt.
7.9. Organizator przyzna nagrody i odznaczenia za trzy pierwsze miejsca w generalnej klasyfikacji
rocznej.
7.10. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody rzeczowe, o czym poinformuje wydając
stosowny komunikat/decyzję.

8. Przebieg sprintu na 1/4 mili

8.1. Celem kierowcy jest pokonanie w jak najkrótszym czasie odległości 1/4 mili, tj. 402,336 m,
wyznaczonej pomiędzy linią "Start" i linią "Meta".
8.2. Kierowcy na starcie są ustawiani automatycznie przez system pomiarowy. Kierowca
podjeżdżający powoli na Start, zatrzymuje się po zgaszeniu czerwonego światła.
8.3. Sygnał do startu dla obydwu pojazdów dają zmieniające się automatycznie światła. Na choince
startowej zapalają się kolejno trzy żółte światła i jedno światło zielone. Start kierowców
następuje w momencie zapalenia się światła zielonego.
8.4. Obowiązuje meta lotna.
8.5. Zawodnikowi przysługują przejazdy treningowe, poprzedzające eliminacje.
8.6. ET to czas przejazdu między linią startu a mety, a RT to czas reakcji kierowcy na zapalenie się
zielonego światła.
8.7. Po przejazdach treningowych, odbędą się dwa przejazdy eliminacyjne. Każdy zawodnik musi
wystartować w minimum 1 przejeździe eliminacyjnym. W przejazdach eliminacyjnych nie
bierze się pod uwagę czasu reakcji (RT).
8.8. Po eliminacjach następują przejazdy półfinałowe i finałowe. W przejazdach tych pod uwagę
bierze się zarówno czas przejazdu pomiędzy linią startu a mety, jak i czas reakcji (ET + RT). W
przypadku równości czasów decyduje lepsze ET. W przypadku, gdy obydwu kierowców ma
takie same czasy – odpowiednio ET i RT – przejazd może być powtórzony.
8.9. Finał wyłania zwycięzcę w danej klasie. Trzecie miejsce jest ustalane na podstawie czasów ET +
RT osiągniętych w przejazdach półfinałowych.
8.10. Czas mierzony jest z dokładnością do 0,001 s.

9. Kary i wykroczenia dla sprintu na 1/4 mili

9.1. Falstart w eliminacjach – doliczenie 2 sekund karnych.
9.2. Falstart w półfinałach i finałach – przegrana w danym przejeździe.
9.3. Falstart obydwu zawodników w półfinałach i finałach – powtórzenie przejazdu.
9.4. Przekroczenie linii pomiędzy torami – wykluczenie.
9.5. Za nie zalecanie się do poleceń organizatora i osób odpowiedzialnych za trasę – wykluczenie.
9.6. Podanie nieprawidłowych danych podczas zapisów, co do przynależności do danej klasy
(pojemność auta) oraz pozostałe zachowania nie zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami fair
play między uczestnikami imprezy – wykluczenie.

10. Przebieg prób zręcznościowych i torowych

10.1. Start:
Zawodnik ustawia samochód przed linią startu na tzw. „obrys”. Osoba odpowiedzialna za start
pomoże ustawić prawidłowo samochód na linii startu.
10.2. Przejazd:
Przejazd trasy odbywa się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za próbę czasową.
Czerwona Flaga – zobowiązuje zawodnika do natychmiastowego zatrzymania się oraz
bezwzględnego zastosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za próbę czasową.
Żółta flaga – sygnalizuje zawodnikowi oraz osobom odpowiedzialnym za trasę o popełnionym
przez kierowcę wykroczeniu.
10.3. Meta:
Meta Stop – zawodnik dojeżdżając do mety musi zatrzymać pojazd w taki sposób,
aby pachołki ją wyznaczające, w czasie zatrzymania znajdowały się pomiędzy przednią i tylną
osią pojazdu.
10.4. Czas mierzony jest z dokładnością do 0,01 s.

11. Kary i wykroczenia dla prób zręcznościowych i torowych

11.1. Za popełnienie falstartu – doliczenie 5 sekund karnych.
11.2. Za przewrócenie słupka/opony/elementu szykany podczas próby – 5 s karnych.
11.3. Za przekroczenie mety STOP obiema osiami – 5 s karnych.
11.4. Za nieprawidłowe pokonanie próby – Taryfa (150% czasu najlepszego kierowcy w klasie na
danej próbie).
11.5. Za nie zalecanie się do poleceń organizatora i osób odpowiedzialnych za trasę – wykluczenie.
11.6. Podanie nieprawidłowych danych podczas zapisów, co do przynależności do danej klasy
(pojemność auta) oraz pozostałe zachowania nie zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami fair
play między uczestnikami imprezy – wykluczenie.

12. Zasady przebywania i poruszania się po obiekcie

12.1. Podczas trwania imprezy Uczestnicy oraz osoby im towarzyszące zobowiązani są do
bezwzględnego wykonywania poleceń osób wyznaczonych przez Organizatora do
prowadzenia imprezy.
12.2. Zabronione są zachowania niesportowe, niebezpieczne i uciążliwe dla innych uczestników (np.
palenie gumy, przegazowywanie silników, głośne odsłuchy instalacji car audio).
12.3. Prędkość pojazdów nie uczestniczących bezpośrednio w próbach jest ograniczona do
20 km/h, obowiązują zakaz wyprzedzania i bezwzględne pierwszeństwo pieszych.
12.4. Osoby nie będące członkami załóg startujących w imprezie, mogą przebywać wyłącznie w
obszarach wydzielonych dla Kibiców i wskazanych przez organizatora.
12.5. Osoby przebywające na obiektach imprez proszone są o zachowanie czystości i nie
pozostawianie odpadów.
12.6. W czasie imprezy osoby kierujące pojazdami zobowiązane są do pozostania w stanie
bezwzględnej trzeźwości. Organizator w każdym momencie trwania rundy może badać
Uczestników i Kibiców kierujących pojazdami na okoliczność zawartości alkoholu w
organizmie przy użyciu alkomatu. Jakakolwiek zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu,
jak i odmowa poddania się badaniu skutkuje wykluczeniem z udziału w imprezie.
12.7. Lekceważenie regulaminu lub poleceń organizatorów przez Uczestnika lub osoby mu
towarzyszące będzie skutkowało natychmiastowym wykluczeniem z imprezy bieżącej, kolejnej
lub nawet całego cyklu bez zwrotu wpisowego. Osoby wykluczone zostaną usunięte z terenu
imprezy, a przypadkach stawiania oporu lub naruszenia prawa – przekazane Policji.

13. Przepisy końcowe

13.1. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody powstałe podczas trwania
imprez, zarówno w stosunku do uczestników i przedmiotów ich własności, jak także za
wyrządzone przez nich szkody w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
13.2. W przypadkach spornych Organizator imprez zastrzega sobie prawo do ostatecznej
interpretacji niniejszego regulaminu.
13.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
the right man in the wrong place...
gasoline
Avatar użytkownika
Zarząd – Prezes
 
Od: 20 paź 2003, 15:13
Posty: 11059 (565/898)
Skąd: Warszawa
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17

Postprzez Nanaly » 25 kwi 2023, 11:36

co w 2023 roku?

Papa's Pizzeria
Początkujący
 
Od: 25 kwi 2023, 11:31
Posty: 1
Auto: I just have a idea to buy one

Postprzez Dave » 7 maja 2023, 17:40

informacji
Nanaly napisał(a):co w 2023 roku?

Papa's Pizzeria

Wygląda na to, że pandemia zabiła złoty, a co za tym idzie, rywalizację.
Napewno w Boże Ciało, odbędzie się koło Bydgoszczy coroczny grill klubowy. Wypatruj wątku zapisowego, za niedługo.
Była MAŹDZINKA 323C BA 1,3 B3, 323F BA 1,8 BP, MPV LW 2.0 FS-DE
Jest: M5 CR 2.0 z podtlenkiem gazu
Mitsubishi Colt 05 1.3 ;)
Siemandero
Avatar użytkownika
Klubowicz
 
Od: 1 sie 2013, 22:59
Posty: 1400 (412/119)
Skąd: Bydgoszcz, Pruszcz k./Gostycyn
Auto: Obecnie: Mazda 5 2.0 Pb+LPG '07
Mitsubishi Colt CZ3 1.3 '05
Kiedyś: Mazda 323c BA 1.3 '94
Mazda 323f BA 1.8 '94
Mazda MPV LW 2.0 '00

Postprzez TheMonster » 26 maja 2023, 22:44

A kto nie :x
Tylko coś cicho...
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć dieslem
_____________________________________________________________
Dawne auta:
Citroen Xsara II 1,6 16V 2003|Mazda 6 GG/GY 2005 2,0 MZR-CD 136 KM MT|Mazda 3 BM 2016 2,0 SkyActiv-G 120KM MT "Śnieżynka"|Mazda 3 Hikari, 2,0 150KM AT
Tomasz W.
Avatar użytkownika
Przedstawiciel Pomorza
Moderator
 
Od: 22 lis 2015, 15:59
Posty: 1526 (227/225)
Skąd: Bydgoszcz

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość